Inloggning i Finlands filmstiftelses system för ansökan om stöd förnyas

1.7.2021

Finlands filmstiftelses nya system för ansökan om stöd införs i september 2021. I det nya ansökningssystemet kan du:

  • fylla i och skicka in en stödansökan
  • komplettera ansökan
  • ta emot ett beslut
  • söka ändring i beslutet
  • göra en redovisning av stöd

Inloggning på det nya systemet

På det nya ansökningssystemet loggas in med hjälp av Suomi.fi-identifikation som är en gemensam identifikationstjänst för den offentliga förvaltningen. Tjänsten används i myndigheternas elektroniska tjänster där användaren måste identifieras på ett tillförlitligt sätt.

Användaren kan identifiera sig med sina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Det går inte att logga in på det nya ansökningssystemet med gamla kundnummer.

Inloggning på ett företags eller samfunds vägnar

Ansökningar om stöd som beviljas ett företag eller ett samfund kan förvaltas av en person som i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) eller föreningsregistret har beviljats en roll som berättigar till att representera eller uträtta ärenden.

I tjänsten Suomi.fi kan en företrädare för ett företag eller samfund ge fullmakter även till andra personer att sköta ärenden för företagets eller samfundets räkning i stiftelsens ansökningssystem.

Fullmakter som ges för användningen av Finlands filmstiftelses ansökningssystem hör under rubriken ansökan om statsunderstöd.

Samfund som inte kan införa Suomi.fi-fullmakter på egen hand kan göra ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Sådana samfund är till exempel kommuner och läroanstalter.

Behandlingen av ansökningar om fullmakt är överbelastad, så det kan ta flera veckor att få fullmakten.

Inloggning som privatperson

Privatpersoner som ansöker om ett stipendium eller stöd för sig själva eller för en arbetsgrupps räkning loggar in på tjänsten med sina egna nätbankskoder via personinloggningen.

 

Vi kommer att meddela närmare om införandet av systemet för ansökan om stöd i augusti.